BAŞ SAHYPA

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkyň saglygy baradaky alada döwlet derejesine çykaryldy. “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň wekili meýletinçileri bilen bilelikde Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen edara- kärhanalada zähmet çekşan işgarleriň, Türkmenbaşy etrap Çagalar sungat mekdebiniň mugalymlarynyň arasynda sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde “Saglygym-baş baýlygym” ady bilen gürrüňdeşlik çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda ýokanç keselleriň öňüni almak, olardan goranmagyň usullary dogrusynda gürrüň edildi. Çärede çykyş edenler her bir adam öz şahsy arassaçylygyny berjaý edip, jemgyýetimiziň sagdyn bolmagyny gazanmalydyr diýip belläp geçdiler. Hormatly Arkadagymyzyň başda durmagynda häzirki döwürde saglyk ulgamynda belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzda dünýä ülňülerine gabat gelýän saglyk merkezleriniň gurulmagy we ulanmaga berilmegi munuň aýdyň mysalydyr. Hormatly Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-entiklopedik kitabynda özüniň çuňňur beýanyny tapan, ata-babalarymyzdan däp bolup galan müň derdiň dermany bolan üzärligiň keselleriň ýaýramagyna we ýokançlaryň ýok bolmagyna garşy göreşijilik ukyby örän güýçlidir. Ýaşlara bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklyk maslahat berildi. Arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiň, agyz-burun örtüklerini dakynmagyň, jemgyýetçilik 2 metr howpsuz aralygy saklamagyň saglygy goramagyň esasy şertleridigini nygtaldy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153993
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
802
1562
8135
51062
6153993

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08