BAŞ SAHYPA

   “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň çäklerinde ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek , ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, şeýle hadysalar ýüze çykan ýagdaýynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermekligiň kadalaryny öwretmek ýaly işleriň esasy gözbaşy bolan wagyz-nesihat işlerini geçirmek üçin, Lebap welaýat Polisiýa müdirliginiň Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň jogapkär işgärleri bilen bilelikde Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri Türkmenabat şäheriniň iň uly köçeleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda birnäçe sürüjileriň we pyýada ýolagçylaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň kömegi bilen awtoulaglar ýol kenaryna çekilip, sürüjilere ýollarda sazlaşykly hereket edip, ýol hereketiniň düzgünlerini doly berjaý etmäge we häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly agyz-burun örtüklerini ulanmaklygy, 2 metr howpsuz araçägi saklamagy, şahsy arassaçylygyň kadalaryny berjaý etmegi, güýz paslynyň howasyna görä geýinmekligi wagyz etmek bilen ajaýyp zamanamyzda asuda ýaşamaklygy üçin şeýle çäreleriň ähmiýetiniň uludygyna ildeşlerimiziň ünsi çekildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň welaýat bölüminiň degişli hünärmenleriniň işjeň gatnaşmaklarynda geçirilen çäreleriň dowamynda sürüjiler bilen bir hatarda yolagçy raýatlara hem ýol hadysalaryndan ägä bolmak, dürli ýokanç we ýokanç däl keselleriň garşysyna göreş alyp barmak, lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermekligiň kadalaryny ündeýän degişli neşir önümleri paýlandy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5855005
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
498
1707
60076
57756
5855005

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28