BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

              Ýollarymyzyň asuda, hadysasyz bolmagy üçin sürüjiler bilen bir hatarda, köçe-ýol hereketine gatnaşýan ýolagçylaryň, pyýadalaryň her biri jogapkärdir. Şu günlerde TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri, Lebap welaýat polisiya müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň işgärleri bilen bilelikde gurnamagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly bir aýlygyň çäklerinde bilim-terbiýeçilik edaralarynda, edara-kärhanalarda, welaýatyň çägindäki gara ýollarda, awtoulag sürüjilerini taýýarlaýan ýöriteleşdirilen mekdeplerde yzygiderli wagyz-ündew we amaly okuw çäreleri geçirilýär. Asuda we abadan ýurdumyzda asylly däbe öwrülen şeýle çäreleriň biri hem “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Lebap welaýatyndaky şahamçasynyň işgärleri üçin TGÝMJ-niň LWB-niň edara jaýynda okuw çäresi geçirildi. Lebap welaýat polisiya müdirliginiň Türkmenabat şäher polisiýa bölüminiň polisiýasynyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň işgärleri we TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, diňe biraýlygyň çäklerinde däl-de hemişe ýaşlaryň ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýetini ele almaklaryny we ol talaplary berjaý etmeklerini gazanmakda alnyp barylýan işleriň gerimini giňeltmek, şeýle hem, ýollarymyzda hususy ulag serişdeleriniň artmagy sürüjilerden ýol hereketiniň kadalaryny göwnejaý ýerine ýetirmegi talap edýändigini belläp geçdiler, Çykyşlarynyň soňunda şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjeý edip, jemgyýetçilik we köpçülik ýerlerinde howpsuz araçägi saklamagyň, öýden daşary çykanda agyz-burun örtüklerini dakynmagyň, elleri sabyn bilen ýuwup, zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen tämizlemegiň, sagdyn we dogry iýmitlenmegiň ähmiýetiniň örän uludygyny, wajypdygyny nygtalyp geçildi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
5289659
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
110
4280
75564
92088
5289659

Siziň IP: 3.236.239.91
2021-10-25
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi