BAŞ SAHYPA

      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde üç sany ýaşlar merkezleri hereket edýär, ýagny Mary şäherinde ,,Hemaýat”, Baýramaly şäherinde ,,Sahabat”, Ýolöten şäherinde ,,Umyt” ýaşlar merkezleri. Bu ýaşlar merkezlerinde TGÝMJ-niň hünärmenleri tarapyndan ýaşlar üçin dürli çäreler we owrediji okuwlar gurnalýar. 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 4-ne Mary şäheriniň “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda ,,Sagdynlyk we Bagtyýarlyk” ady bilen çäre geçirildi. Bu çärä TGÝMJ-niň Mary welaýat bölüminiň meýletinçileri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň we welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar. Geçirilen çäre ýaşlaryň arasynda tertip-düzgün, sagdyn durmuş ýörelgeleri, watançylyk mowzuklary boýunça gyzykly gürrüňdeşlik gurnaldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5854827
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
320
1707
59898
57756
5854827

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28