BAŞ SAHYPA

   Ýaşlyk − adamyň ömüriň iň wajyp tapgyry. Ýaş adamyň güýç kuwwaty köp bolup, olaryň dünýäde hemme zady başarjagyna ynamy bar. Ýaşlar durmuşda gowy bilimli, berk maşgalaly bolmaga ymtylýarlar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminde ýaş meýletinçiler bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar üçin döredip beýän ähli ýeňillikleri, bilim ulgamy barada söhbetdeşlik gurnaldy.
   TGÝMJ-niň meýletinçileri hökmüde biziň meýletinçilerimiz lukmandan deslapky ilkinji kömek, psihologiýa kömegi, öňdebaryjylyk, köpçülik bilen işleşmek we başgalar ýaly dürli ugurlarda bilim we iş tejribesini alýarlar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
5772314
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2694
1421
35141
62106
5772314

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19