BAŞ SAHYPA

    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen Global Gaznasynyň Türkmenistandaky taslamasynyň çäginde amala aşyrýan “Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paýlanmagyny dolandyrmak” taslamasyny amala aşyrýar. Bu taslamanyň çäginde TGÝMJ-niň şepagat uýalary köp dermana durnukly we giň dermana durnukly inçekeselli näsaglara bejerginiň goldaýjy döwründe psihososial goldawyny berýärler we olaryň arasynda berjergi döwri, inçekesele garşy derman serişdeleri we olaryň kabul edilmeli tertibi, gapdallaýyn täsirleri barada maglumat beriji okuw çärelerini gurnaýarlar. Näsaglaryň öýlerinde olar bilen yzygiderli duşuşyklary geçirýärler. Bu geçirilýän çäreler näsaglaryň bejergini doly tamamlamaklaryna ýardam bermäge gönükdirilendir. Taslamanyň hereket eden döwüründe ençeme näsaglaryň inçekeseliň dowamly bejergisini tamamlap, sagalyp gitmeginde Jemgyýetiň şepagat uýalarynyň hem uly goşandy bar. Dermana durnukly inçekeseliň bejergisi 2 ýyla çenli dowam edýär we bu iki ýylyň dowamynda näsag her gün derman serişdelerini içmeli. Näsagda inçekeselden başga keselleri bolsa, inçekeseliň bejergisi gapdallaýyn täsiri berip biler. Emma, bejerginiň üstünlikli geçen ýagdaýynda hem, näsagda uzak wagtlaýyn bejergiden ruhy ýadawlyk döredýär. Bu ýagdaýda gapdalyndan hemaýat bolmasa, hemme näsag bejergini soňuna çenli ýetirmeklige çydamlylygy ýetmeýär. Şol sanda, bejerginiň gidişine näsagyň maşgala ýagdaýynyň hem täsiri bar. Şeýlelikde, her bir näsagyň bejergini doly tamamlamagy – bu ýeňil bolmadyk mesele, onda dürli saglygy goraýyş, ruhy, durmuş faktorlaryny göz öňüne tutmaly. Goldaw bermekligiň usuly her bir näsag üçin aýratyn düzülýär. Iki ýyl mundan öň inçekesel bilen kesellän we bu gün doly sagalan Ý.Lýudmila şeýle gürrüň berýär: “Mende iki ýyl mundan öň öýken inçekeseli anyklanyldy. Bu kesel kesgitlemesini eşidip men ruhdan düşdüm, uzakly günler diňe ýatyp geçirýärdim. Derman serişdelerini içýärdim, emma olaryň täsir etjegine ynamym ýokdy. Bu gün men keselden saplanan adam. Bu gazanan üstünligime meni bejeren lukmanlaryň, TGÝMJ-niň şepagat uýasy Bahar Ataýewanyň uly goşandy bardyr. Lukmanlar bejergi döwründe bejergini, barlaglary wagtynda rejeli alyp bardylar. Bahar bolsa, meniň maslahatçym boldy, maňa ruhy goldaw berip, keseliň kynçylykly döwrüni ýeňip geçmekde ak göwünliligi, şadyýanlygy bilen uly goldaw berdi. Men TGÝMJ-niň ýolbaşçylaryna uly sag bolsunymy aýdasym gelýär, keselimiň bejergisiniň döwründe TGÝMJ-i maňa ruhy goldaw bermek bilen çäklenmän, eýsem ýzygiderli süýt-gatyk we beýleki iýmit onümleri bilen goldaw berdi. Men keselimi ýeke özüm däl-de, lukmanlaryň, TGÝMJ-niň hemmetaraplaýyn goldawy bilen ýeňip geçdim. Köp sag boluň!”. Ý.Lýudmilanyň bu sözleri biziň alyp barýan ynsanperwerlikli işimiziň adamlaryň saglygyny dikeltmäge ýardam berýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup, biziň işimizi mundan beýläk hem ýokary derejede alyp barmaga höweslendirýär.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
5772300
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2680
1421
35127
62106
5772300

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19