BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen Global Gaznasynyň Türkmenistandaky taslamasynyň çäginde amala aşyrýan “Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paýlanmagyny dolandyrmak” taslamasyny amala aşyrýar. Bu taslamanyň çäginde TGÝMJ-niň şepagat uýalary köp dermana durnukly we giň dermana durnukly inçekeselli näsaglara bejerginiň goldaýjy döwründe psihososial goldawyny berýärler we olaryň arasynda berjergi döwri, inçekesele garşy derman serişdeleri we olaryň kabul edilmeli tertibi, gapdallaýyn täsirleri barada maglumat beriji okuw çärelerini gurnaýarlar. Näsaglaryň öýlerinde olar bilen yzygiderli duşuşyklary geçirýärler. Bu geçirilýän çäreler näsaglaryň bejergini doly tamamlamaklaryna ýardam bermäge gönükdirilendir. Taslamanyň hereket eden döwüründe ençeme näsaglaryň inçekeseliň dowamly bejergisini tamamlap, sagalyp gitmeginde Jemgyýetiň şepagat uýalarynyň hem uly goşandy bar. Dermana durnukly inçekeseliň bejergisi 2 ýyla çenli dowam edýär we bu iki ýylyň dowamynda näsag her gün derman serişdelerini içmeli. Näsagda inçekeselden başga keselleri bolsa, inçekeseliň bejergisi gapdallaýyn täsiri berip biler. Emma, bejerginiň üstünlikli geçen ýagdaýynda hem, näsagda uzak wagtlaýyn bejergiden ruhy ýadawlyk döredýär. Bu ýagdaýda gapdalyndan hemaýat bolmasa, hemme näsag bejergini soňuna çenli ýetirmeklige çydamlylygy ýetmeýär. Şol sanda, bejerginiň gidişine näsagyň maşgala ýagdaýynyň hem täsiri bar. Şeýlelikde, her bir näsagyň bejergini doly tamamlamagy – bu ýeňil bolmadyk mesele, onda dürli saglygy goraýyş, ruhy, durmuş faktorlaryny göz öňüne tutmaly. Goldaw bermekligiň usuly her bir näsag üçin aýratyn düzülýär. Iki ýyl mundan öň inçekesel bilen kesellän we bu gün doly sagalan Ý.Lýudmila şeýle gürrüň berýär: “Mende iki ýyl mundan öň öýken inçekeseli anyklanyldy. Bu kesel kesgitlemesini eşidip men ruhdan düşdüm, uzakly günler diňe ýatyp geçirýärdim. Derman serişdelerini içýärdim, emma olaryň täsir etjegine ynamym ýokdy. Bu gün men keselden saplanan adam. Bu gazanan üstünligime meni bejeren lukmanlaryň, TGÝMJ-niň şepagat uýasy Bahar Ataýewanyň uly goşandy bardyr. Lukmanlar bejergi döwründe bejergini, barlaglary wagtynda rejeli alyp bardylar. Bahar bolsa, meniň maslahatçym boldy, maňa ruhy goldaw berip, keseliň kynçylykly döwrüni ýeňip geçmekde ak göwünliligi, şadyýanlygy bilen uly goldaw berdi. Men TGÝMJ-niň ýolbaşçylaryna uly sag bolsunymy aýdasym gelýär, keselimiň bejergisiniň döwründe TGÝMJ-i maňa ruhy goldaw bermek bilen çäklenmän, eýsem ýzygiderli süýt-gatyk we beýleki iýmit onümleri bilen goldaw berdi. Men keselimi ýeke özüm däl-de, lukmanlaryň, TGÝMJ-niň hemmetaraplaýyn goldawy bilen ýeňip geçdim. Köp sag boluň!”. Ý.Lýudmilanyň bu sözleri biziň alyp barýan ynsanperwerlikli işimiziň adamlaryň saglygyny dikeltmäge ýardam berýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup, biziň işimizi mundan beýläk hem ýokary derejede alyp barmaga höweslendirýär.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5401918
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
115
3133
115
90109
5401918

Siziň IP: 3.92.28.52
2021-12-01
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi