BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda gol çekilen ýlalaşygyň esasynda Jemgyýet tarapyndan 2021-nji ýylyň iýul aýyndan “Dowamly keseli bolan adamlara öýünde saglygy goraýyş we durmuş taýdan hyzmatlar” taslamasy amala aşyrylyp başlady. Bu taslamanyň esasy maksady: Dikeldiş we durmuş üpjünçilik goldawyna öýünde mätäç bolan dowamly ýokanç däl keselli uly ýaşly adamlaryň durmuş, saglyk ýagdaýlaryny gowulandyrmak maksady bilen ýaşaýan ýeri boýunça durmuş we saglygy goraýyş hyzmatlaryny gurnamak.
     Taslamanyň çäginde gözegçilikdäki kömek alyjy adamlar bu gün taslamanyň işine uly baha berdiler. Taslamanyň kömek alyjysy 1950-nji ýylda doglan Kerimowa Swetlana bilen geçirilen duşuşykda ol TGÝMJ-niň şepagat uýalarynyň öz ýagdaýynda häli-şindi habar tutup, durmuş meselelerinde goldaw berýändiklerini belläp, şepagat uýalarynyň özüniň saglyk ýagdaýyny dikeltmekde hem kömek berýändiklerini aýtdy. Ýagny, Swetlana Kerimowanyň uzak ýere ýöräp bilmeýändigini göz öňüne tutup, Jemgyýetiň şepagat uýalary kömek alyjynyň saglyk ýagdaýyny anyklamak üçin barlaglardan geçirmek maksady bilen ony Aşgabat şäheriniň 14-nji Saglyk öýüne alyp bardylar. Saglyk öýüniň ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk esasynda Swetlana Kerimowa lukmanlaryň gözegçiliginden we geçirilen barlaglaryň netijesinde bejergi bellendi, degişli maslahatlar berildi.
    TGÝMJ-ti öz Tertipnamalaýyn iş ugurlaryny ýerine ýetirmekde döwlet edaralary bilen hyzmatdaşlyk saklap, kömek alyjylaryň döwlet tarapyndan berilýän ýokary hilli hyzmatlardan peýdalanmagyna ýardam berýärler.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5401903
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
100
3133
100
90109
5401903

Siziň IP: 3.92.28.52
2021-12-01
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi