BAŞ SAHYPA

   Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy toýlanýan ,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyz durmuş-ykdysady ösüş ýolunda täze üstünlikler gazanýar. Ýurdumyzda ýaşlar üçin uly şertler döredilýär, şonuň bilen bir wagtda ösüp gelýän ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdyn bolmaklary ugrunda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sport desgalary gurlup ulanmaga tabşyryldy. Ýurdumyzda bilim, ylym, ýaşlar saglygy goraýyş we beýleki ynsanperwer ugurlar boýunça ozal hereket edýän kanundyr kararlar yzygiderli kämilleşdirilýär. Bu işleriň ählisi bolsa, ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly, bilimli bolmaklaryna we jemgyýetde özlerini doly ykrar etmeklerine uly ýardam berýär.
   Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak, ýaşlaryň kanunçylyk babatda sowatlylygyny ösdürmek, olaryň arasynda ynsanperwerlik gymmatlygyny wagyz etmek, birek –birege hoşniýetli gatnaşyklary ösdüdmek ýaly meselelerde ilatyň arasynda döwlet edaralaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda yzygiderli wagyz işleri geçirilýär. Bu çärelerde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçylary çykyş edip, ýaşlaryň arasynsa ynsanperwerligi, sagdyn durmuş endiklerini wagyz etmekde öz saldamly goşandyny goşýarlar. Çärelerde berilýän maglumatlaryň wideoşekiller, gurnalan sahnalar bilen derkidilmegi bu maglumatlary täsirligini has-da güýçlendirýär.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153969
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
778
1562
8111
51062
6153969

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08