Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda çagalar üçin tomus dynç alyş möwsümini gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin ahli mümkinçilikler döredilýär.Tomus aýlary çagalaryň dynç alyş we sagaldyş merkezleri çagalary dynç alyşa yzygiderli kabul etdiler.
    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem öz ynsanperwerlik işiniň çäginde ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşýän çagalaryň dynç alyş sagaldyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda ençeme aýdym-sazly, sport, intellektual çärelerini gurnady. Şol sanda, Jemgyýet tarapyndan 26 sany ýetim we ýarym ýetim çagalara dynç alyş –sagaldyş merkezlerine ýollanma hatlary satyn alyndy.
    Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň ,,Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýeti bilen bilelikde geçirilen işleriň netijesinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hasabynda duran 20 sany doly ýetim çagalar Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezine we 17 sany ýetim we ýarym ýetim çagalar Gökderede ýerleşýän M.Nyýazow adyndaky çagalar sagaldyş merkezine muzdsuz ýollanma hatlary bilen üpjün edilip, olara Jemgyýet tarapyndan egin-eşikler we aýakgaplar gowşuryldy.
    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyeti ynsanperwerlik çygrynda döwlet edaralaryna degişlilik boýunça kömekçi wezipelerini ýerine ýetirmekde ýurdumyzyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikdäki hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem dowam etdirer.