BAŞ SAHYPA

      Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda çagalar üçin tomus dynç alyş möwsümini gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin ahli mümkinçilikler döredilýär.Tomus aýlary çagalaryň dynç alyş we sagaldyş merkezleri çagalary dynç alyşa yzygiderli kabul etdiler.
    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem öz ynsanperwerlik işiniň çäginde ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşýän çagalaryň dynç alyş sagaldyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda ençeme aýdym-sazly, sport, intellektual çärelerini gurnady. Şol sanda, Jemgyýet tarapyndan 26 sany ýetim we ýarym ýetim çagalara dynç alyş –sagaldyş merkezlerine ýollanma hatlary satyn alyndy.
    Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň ,,Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýeti bilen bilelikde geçirilen işleriň netijesinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hasabynda duran 20 sany doly ýetim çagalar Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezine we 17 sany ýetim we ýarym ýetim çagalar Gökderede ýerleşýän M.Nyýazow adyndaky çagalar sagaldyş merkezine muzdsuz ýollanma hatlary bilen üpjün edilip, olara Jemgyýet tarapyndan egin-eşikler we aýakgaplar gowşuryldy.
    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyeti ynsanperwerlik çygrynda döwlet edaralaryna degişlilik boýunça kömekçi wezipelerini ýerine ýetirmekde ýurdumyzyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikdäki hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem dowam etdirer.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
5772366
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2746
1421
35193
62106
5772366

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19