BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy şäher şahamçasy “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsuminiň III tapgyrynda dynç alaýn çagalaryň arasynda “Sagdyn durmuş ýörelgeleri” boýunça wagyz-nesihat çäresini gurnady.
    Çärede Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesli halallyk, millilik, zähmetsöýerlik ruhunda terbiýeläp ýetişdirmek we saglygyny goramak maksady bilen häzirki günlerde ýüze çykýan ýaramaz keselleriň öňüni almak barada, keselleriň döremezligini, ýaýramazlygyny gazanmak üçin arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek, agyz-burun örtüklerini dakynmaklyk, köpçülik ýerlerinde 2 metr araçägi saklamaklyk, dogry iýmitlenmek, sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmak barada giňişleýin durlup geçildi.
   Çäräniň soňunda çagalar bilen sorag-jogap alşyldy. Çagalar ýürek buýsançlaryny beýan edip, berkarar döwletimize asuda we bagtyýar durmuşy peşgeş beren milli Liderimize berk jan saglyk we il-ýurt bähbitli tutumly işlerinde mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw etdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Sentyabr 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10561464
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3480
22422
486456
574138
10561464

Siziň IP: 44.197.111.121
2023-09-24