BAŞ SAHYPA

   Ýaş nesilleriň saglygy olaryň aň-bilim derejesiniň kämilligi barada alada biziň ata –babalarymyzyň ýörelgesidir. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde bu günler ýurdumyzyň ähli künjeginde çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde dynç alýarlar. Bagtyýar çagalar waglaryny şadyýan geçirýärler.
   Her ýylda tomus aýlary Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem meýletinçileriň kömegi bilen çagalaryň dynç alyş möwsüminiň täsirli hem peýdaly geçmegi ugrunda birnäçe işleri alyp barýar. Ynha ýakynda hem Jemgyýetiň işgärleri meýletinçiler bilen bilelikde Gökderedäki ,,Nebitçi” çagalaryň sagaldyş-dynç alyş merkeziniň Medeniýet öýünde çagalar üçin aýdym-sazly, sport ýaryşly we sorag-jogap bäsleşikli çäresini gurnadylar. Merkezde dynç alýan çagalar bu gün dürli bäsleşiklere gatnaşyp baýrakly orunlary eýelediler. TGÝMJ-niň meýletinçileri çagalary daşyna üşürip sirag –jogap bäsleşigini gurnadylar. Soraglar Türkmenistanyň tebigaty, gün şöhlesiniň saglyga täsiri we gün şöhlesiniň ýaramaz täsirinden goranmak barada bolup, olar çagalaryň bu meselelerde habarlylygyny ýokarlandyrdy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241662
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
702
888
1590
52254
6241662

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02