BAŞ SAHYPA

   Gökdere jüjgesinde ýerleşýän çagalaryň dynç alyş-sagaldyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri hem çagalaryň wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin bu merkezlerde dürli köpçülikleýin çärelerini gurnaýarlar. Ýnha bu gün hem, TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri dag jülgesiniň gözel künjeginde ýerleşýän “Bagtyýar nesiller” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde aýdym-sazly wagyz-ündew çäresini geçirdiler. Bu çärä TGÝMJ-i sowgatly gelip, dynç alyş-sagaldyş merkezine Jemgyýetiň adyndan 10 sany welosiped gowşuryldy. Çärede dynç alýan çagalar aýdym-sazly çykyşlara, döredijilik bäsleşiklere, sport ýaryşlaryna gatnaşyp, wagtyny şatlykly geçirdiler. Merkezde dynç alýan çagalar meýletinçiler bilen söhbetdeş bolup, dynç alyşlarynyň täsirli wakalaryny gürrüň berdiler. Olar merkezde dürli gurnaklara gatnaşýandyklary, kitaphananyň okalga zalyndan we kompýuter otagyndan peýdalanyp öz gözýetimlerini giňeld ýändikleri barada gyzykly gürrüňler berdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979294
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
735
876
37596
79102
5979294

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18