BAŞ SAHYPA

    Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlara uly üns berilýär. Olaryň okamagy, öwrenmegi we döretmegi üçin uly mümkinçilikler berilýär. Ýnha, bu günlerem çagalaryň tomus dynç alyş möwsümi dowam edýr. Çagalar tomusky dynç alyş –sagaldyş merkezlerinde özleriniň wagtlaryny peýdaly hem şatlykly geçirýärler. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň we Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň gurnamagynda ýakynda Gökderedäki ,,Çynar” çagalaryň dynç alyş-sagaldyş merkezinde aýdym-sazly medeni-köpçülikleýin çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda Aşgabat şäheriniň medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sazçylyk mekdebiniň ýaşajyk aýdymçylardyr-sazandalary, şeýle-de tans toparlary çykyş etdiler. Dynç alýan çagalar ýaş artistler bilen bilelikde aýdyma goşulyp aýdym aýtdylar, tans etdiler. Çäräniň dowamynda dynç alýan çagalaryň sporta bolan höwesini artdyrmak maksady bilen, TGÝMJ-niň adyndan 10 sany welo siped sowgat gowşuryldy. Çagalar uly şowhun bilen dessine welosiped sürmekde öz aralarynda bäsleşdiler. Çagalaryň şatlygynyň çägi bolmady, olar özleri barada edýän atalyk aladalary üçin hormatly Prezidentimize uly alkyşlary aýtdylar. 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6032005
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
937
1597
32726
57581
6032005

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25