BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, fiziki işjeňligi, sagdyn iýmitlenmegi mahabatlandyrmak barada tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem, Türkmenistanyň ahli künjeklerinde öz meýletinçileriniň kömegi bilen ilatyň arasynda sagdynlygy wagyz etmeklige, ony jemgyýetimize ornaşdyrmaklyga, raýatlarymyzy bedenterbiýe we köpçülikleýin sporta çekmeklige, ösüp gelýän ýaş nesli sporta we halal zähmete hormat goýmak ruhunda terbiýelemeklige gönukdirilen giň gerimli işleri alyp barýar. Köpçülikleýin sport çäreleri geçirilip, bu çäreleriň dowamynda sagdyn durmuş ýörelgeleri boýunça wagyz-nesihat işleri geçirilýär.
    Ata Watanymyzda tomus pasly yssy howa bilen tapawutlanýar. Elbetde, däşky gurşawuň üýtgemegi adam saglygyna öz täsirini ýetirýär. Gün şöhlesiniň täsiri netijesinde adam bedeniniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy, ýürek-damar, iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş ulgamlarynyň işiniň bozulmagyna getirip biler. Günüň bu ýaramaz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen biziň her birimiz iň ýönekeý düzgünleri berjaý etmegimiz gerek. Gün şöhlesi adam bedenine peýdaly hem bolsa gün şöhlesiniň astynda aşa köp bolmaklyk maslahat berilmeýär. Günüň aşagynda başy açyk gezmeli däl, ýörite saýawanlary ulanmalydyr. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin awtobuslarda adamlaryň arasynda 2 metr araçägi saklap, elleriňizi ýygy-ýygydan sabyn bilen ýuwup durmaly, agyz –burun ortüklerini talaba laýyk dakynmaly. Biziň her birimiziň saglygymyz ilki bilen biziň özümize, alyp barýan durmuş endiklerimize baglydyr. Janyňyz sag bolsun mähriban adamlar!

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5401884
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
81
3133
81
90109
5401884

Siziň IP: 3.92.28.52
2021-12-01
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi