BAŞ SAHYPA

    Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, fiziki işjeňligi, sagdyn iýmitlenmegi mahabatlandyrmak barada tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem, Türkmenistanyň ahli künjeklerinde öz meýletinçileriniň kömegi bilen ilatyň arasynda sagdynlygy wagyz etmeklige, ony jemgyýetimize ornaşdyrmaklyga, raýatlarymyzy bedenterbiýe we köpçülikleýin sporta çekmeklige, ösüp gelýän ýaş nesli sporta we halal zähmete hormat goýmak ruhunda terbiýelemeklige gönukdirilen giň gerimli işleri alyp barýar. Köpçülikleýin sport çäreleri geçirilip, bu çäreleriň dowamynda sagdyn durmuş ýörelgeleri boýunça wagyz-nesihat işleri geçirilýär.
    Ata Watanymyzda tomus pasly yssy howa bilen tapawutlanýar. Elbetde, däşky gurşawuň üýtgemegi adam saglygyna öz täsirini ýetirýär. Gün şöhlesiniň täsiri netijesinde adam bedeniniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy, ýürek-damar, iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş ulgamlarynyň işiniň bozulmagyna getirip biler. Günüň bu ýaramaz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen biziň her birimiz iň ýönekeý düzgünleri berjaý etmegimiz gerek. Gün şöhlesi adam bedenine peýdaly hem bolsa gün şöhlesiniň astynda aşa köp bolmaklyk maslahat berilmeýär. Günüň aşagynda başy açyk gezmeli däl, ýörite saýawanlary ulanmalydyr. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin awtobuslarda adamlaryň arasynda 2 metr araçägi saklap, elleriňizi ýygy-ýygydan sabyn bilen ýuwup durmaly, agyz –burun ortüklerini talaba laýyk dakynmaly. Biziň her birimiziň saglygymyz ilki bilen biziň özümize, alyp barýan durmuş endiklerimize baglydyr. Janyňyz sag bolsun mähriban adamlar!

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
5772263
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2643
1421
35090
62106
5772263

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19