BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň gurnamagynda we utgaşdyrmagynda    2021-njy ýylyň 10-njy fewralyndan 26-njy maý aralygynda «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2012-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň Meýilnamasy bilen talyp ýaşlary tanyşdyrmak» - atly sanly wideoaragatnaşyk taslamasy geçirildi.
    Taslama Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň we 11 sany ýokary okuw jaýlarynyň taýýarlan 16 sany sanly wideoaragatnaşyk maslahatlaryny öz içine aldy. Maslahatlaryň diňleýjileriniň aglabasy Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň dürli taslamalara işjeň gatnaşan meýletinçileri boldy. Maslahatlaryň mowzuklarynyň wajyplygyny bellemek gerek. Bu mowzuklar, ilkinji nobatda, hukuklary emele getirmekde we ösdürmekde, goramakda we berjaý etmekde, ýaşuly nesliň mysalynda watançylyk duýgularyny ösdürmekde, jemgyýetçilik işlerine gatnaşmakda we sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde döwletiň döredýän giň mümkinçiliklerini ýaýbaňlandyrmaga, şol sanda ýaşlaryň daşky gurşawy goramaga we ylmy işlere gatnaşmaklaryna gönükdirilendir.
     Ýokarda ady agzalan mowzuklar diňleýjilerde uly gyzyklanma döretdi, talyplar soraglara işjeň jogap berip, maslahatlar tamamlanandan soň hem deň-duşlarynyň arasynda pikir alyşdylar, bu bolsa maslahatlaryň diňe bir bilim beriş ähmiýetli bolman, eýsem ýaşlaryň gözýetiminiň giňelmegine we özara jebisleşmegine uly ýardam berýändigini ýene-de bir gezek tassyklaýar.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Sentyabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5182542
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1098
3242
60535
99524
5182542

Siziň IP: 3.236.212.116
2021-09-20
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi