BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

         Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bilelikde gurnamaklarynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk toýunyň bellenilýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan şu ýylynda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Oguzlar” aýdym-saz toparynyň we “Bagtyýarlyk binasy” tans toparynyň ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirmeklerinde baýramçylyk dabarasy guramaçylykly geçirildi. Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyna, ak mermerli Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk şanly senesine barylýan şu günlerde halkymyzyň milli buýsanjynyň nyşany bolan baýdagyny döwrebap wasp etmek örän ýakymly. Elbetde, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni halkymyzyň kalbyna ganat bekleýän seneleriň biridigi hakyndaky ajaýyp pikirler seriňe dolýar.
   Elbetde, baýdak hemme döwürlerde, ähli halklarda belent ruhuň nyşany hasaplanypdyr, milletiň umyt-arzuwlarynyň beýany bolupdyr. Baýdak bilen baglanyşykly maglumatlara edebi çeşmlerde-de duş gelmek bolýar. Tug milletiň synmaz ruhuny aňladýan nyşan hasaplanypdyr. Agzybir halkymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi dabara bilen toýlaýar. Baş kanunyň esasynda pederlerimiziň biziň şu günümize çenli gazananlaryny, ynsan hukuklaryny goramak, Watan parahatçylygyny, il agzybirligini saklamak ýaly milli aýratynlyklaryň bolmagy döwletimiziň ösüşleriniň kepili bolup durýar.
   Şeýle hem dabaranyň dowamynda professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň ýürek buýsançlary, al-asmanda pasyrdaýan ýaşyl Tugumyzy wasp edýän goşgudyr şygyrlary beýan edildi. Çykyşlarda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan diýarymyzyň Döwlet baýdagy halkymyzyň göterilen ykbalynyň Tugy hökmünde dünýä ýüzünde sarpalanýandygy, bu günki gün Arkadag Prezidentimiziň saýlap alan ýoly bilen beýik ýeňişlere barýandygy barada, şeýle hem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy, halkymyzyň baş baýramy – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli buýsançly sözler beýan edildi.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Sentyabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5182508
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1064
3242
60501
99524
5182508

Siziň IP: 3.236.212.116
2021-09-20
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi