BAŞ SAHYPA

   “Türmenistanyň – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda türkmen topragynda Nowruz baýramy giňden bellenip geçilýär. Nowruz güni Merkezi Aziýadan başlap, Balkan hem-de Ýakyn gündogar ýurtlaryna çenli bolan aralykda ýaşaýan halklaryň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly hem-de köpugurly belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini beýan edýän baýram hökmünde bellenip geçilýar.
   Türkmenistanda Nowruz baýramy belenilýän günleri TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan baýramçylyk çäreleri gurnaldy. Bu çäreler Türkmen halysynyň Milli muzeýinde we Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynda geçirildi. Çärelere TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri çykyş edip, bu baýramçylygyň medeni däpleri wagyz edýän baýramçylyk hökmünde halklary ýene-de bir mertebe ýakynlaşdyrýandygyny belläp geçdiler. Çärelerde türkmen halk aydymdyr- sazlary ýerine ýetirilmegi we talyp döredijilik toparlarynyň çykyş etmegi baýramçylyga üýtgeşik öwüşgin berdi.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153858
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
667
1562
8000
51062
6153858

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08