BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ilatyň saglygyny goramakda, olara durmuş taýdan goldaw bermekde, ýaşlary milli däp-dessurlaryň ruhunda terbiýlemekde we ynsanperwerlik gymmatlyklaryny ýaýratmakda Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde öz saldamly goşandyny goşýar.
      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi tarapyndan “Ýiti respirator keseli näme? Keseliň öňüni alyş çäreleri” ady bilen iki günlik okuw maslahaty geçirildi. Maslahata TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri, meýletinçileri we hyzmatdaş guramalaryň wekilleri işjeň gatnaşdylar. Okuw maslahatynda adamzat ýaşaýşynda dürli ýokanç we ýokanç däl keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak, şol sanda ýiti respiratop keseliniň öňüni almak çäreleri, ýaş neslimiziň beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmegini gazanmak maksatly mowzuklar boýunça çykyşlar gurnaldy. Maslahatyň dowamynda gatnaşyjylar ýiti respirstor keseli barada prizentasiýa çykyşlaryna, arassaçylygyň kadalary boýunça gysga göwrümli wideoroliklere tomaşa etmek, işjeň meýletinçiler tarapyndan diňleýjiler bilen toparlara bölünip işlemek, sorag-jogap alyşmak, okuwdan öňki we soňky bilim synaglaryny ýerine ýetirmek bilen özleriniň bilimlerini kämilleşdirdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Yanwar 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
5529005
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5825
1559
42096
85106
5529005

Siziň IP: 54.161.98.96
2022-01-21