BAŞ SAHYPA

  «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda buýrugynyň esasynda ýurdumyzda zananlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sowgatlary gowşurylýar. Türkmenistanda, her ýyl Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli gyz-gelinlerine, ak saçly ene-mamalaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sowgadynyň berilmegi biziň ata Watanymyzda zenan maşgala uly hormat goýulýandygynyň aýdyň mysalydyr.
   Ynha bu gün, hemme ýerde bolşy ýaly Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetinde hem baýramçylyk çäresi gurnaldy. Çärede, TGÝMJ-niň ýolbaşçylary, jemgyýetde zähmet çekýän zenanlary ýetip gelýän baýramçylyk bilen gutlap, Arkadag Prezidentimiziň adyndan pul sowgadyny, şeýle-de beýleki gymmat bahaly sowgatlaryny gowşurdylar. Toý lybaslaryna beslenen jemgyýetimiziň zähmetkeş zenanlary çykyş edip, Gahryman Arkadagymyza öz minnetdarlyk sözlerini aýtdylar.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979151
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
592
876
37453
79102
5979151

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18