BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimligi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp ýaşlaryň arasynda ,,Türkmen zenanlarynyň kalby –deňelýär bahar-ýaza” atly dabaraly çäre geçirildi. Bu çärede myhman hökmünde Türkmenistanyň Gahrymany - Gözel Şagulyýewa, Türkmenistanyň Halk artisti - Jemal Saparowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti - Züleýha Kakaýewa, Türkmenistanyň at gazanan halyçysy – Aýjemal Nobatowa, Modeller öýüniň alyp baryjy modelýer konstruktory – Amandursun Ataýewa, I.Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk mekdebiniň mugallymy – Maral Bekiýewa gatnaşdylar.
     Türkmenistanyň Gahrymany - Gözel Şagulyýewa bahar baýramy, Watany, hormatly Prezidentimizi wasp edýän goşgy setirleri bilen, Türkmenistanyň Halk artisti - Jemal Saparowa bolsa, bütin dünýäde Türmenistanyň abraýynyň ýokary göterilmegi, hormatly Prezidentimiziň adyl syýasatynyň netijesidigini belläp, Watanymyzy, Arkadagymyzy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirip, diňleýjileriň şatlygyna şatlyk goşdular. Çärede çykyş eden myhmanlar hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistan Watanymyzyň at-abraýynyň has-da belent bolmagyny, Arkadag Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, il-ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläkde rowaç bolmagyny arzuw etdiler.
Çäräniň soňunda myhman zenanlara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12138549
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3591
17065
503828
919301
12138549

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30