BAŞ SAHYPA

      TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölümi tarapyndan Türkmenabat şäheriniň 26-njy mekdebinde ýokary synp okuwçylarynyň arasynda “Ýanyklarda ilkinji kömek” atly okuw çäresi geçirildi.
       Geljekde, dürli pudaklarda zähmet çekjek ýaşlarymyz, mümkin boldugyça lukmandan deslapky ilkinji kömegiň endiklerini bilmelidirler. Ýaşlaryň adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlykly bolmagy we bu babatda olaryň bilimlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň hünärmenleri ýaşlar üçin dürli okuw çärelerini geçirýärler. Bu çäreleriň dowamynda ýokary synp okuwçylary üçin lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça bilimler berilýär, mowzuklar boýunça wideoşekiller we prezentasiýalar görkezilýär. Okuwçylar bolsa öz gezeginde, okuwlara uly gyzyklanma bilen gatnaşyp, sorag –jogap alyşýarlar. Biziň geçiren çärämiziň netijesi has taýýarlykly we bilimli ýaşlar boldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979105
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
546
876
37407
79102
5979105

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18