BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            Gahryman Arkadagymyzyň öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, Berkarar Döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin Hormatly Prezidentimiziň belent maksatnamalaryny halk köpçüligine düşündirmek, olary durmuşa geçirmekde raýatlarda işjeň gatnaşmak isleglerini döredýän ruhlandyryjy işleri we çäreleri täzeçe gurnamak hem-de täze netijeli usullary ulanyp, yzygiderli düşündiriş işlerini geçirmek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Bu ugurda Jemgyýetimiziň işgärleri we meýletinçileri ilat köpçüliginiň arasynda giň gerimli işleri alyp barýarlar. Ýylyň ýylyna Jemgyýetimiziň meýletinçileriniň hatary dürli pudaklarda zähmet çekýän, ýokary, ýörite orta we orta okuw mekdeplerinde bilim alýan höwesli ýaşlaryň hasabyna artdyrylýar. Daşoguz welaýat bölüminde 2020-nji ýylyň dowamynda jemi 120 sany täze meýletinçi kabul edilip, häzirki wagtda olaryň sany 500-e ýetdi.
     2021-nji ýylyň fewral aýynda bolsa, TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň mejlisler zalynda täze kabul edilen meýletinçileriniň arasynda Jemgyýetimiziň alyp barýan iş ugurlary, meýletinçilik we ynsanperwerlik we umumadamzat gymmatlyklaryny wagyz etmek, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketi barada, sagdyn durmuş endikleri we keselleriň öňüni almak çäreleri, ýaşlar bilen şeýle-de ýaşlar üçin işlemek, Jemgyýete täze agzalary çekmek barada okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresiniň soňunda meýletinçilere ýörite sertifikatlar gowşuryldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Yanwar 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
5528940
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5760
1559
42031
85106
5528940

Siziň IP: 54.161.98.96
2022-01-21