BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wagyz-nesihat çäresi geçirdiler.
     Bu çärede çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň aýdylan her bir parasatly sözleri biziň ýüreklerimizde aýdym bolup ýaňlanýandygyny uly buýsanç bilen bellediler. Halkara Bitaraplyk gününiň dünýäde parahatçylygy we hoşniýetliligi pugtalandyrmakda uly ähmiýeti bar. Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bitaraplyk derejä eýermek bilen halkara gatnaşyklarynda döwletleriň arasynda parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmakda, hoşniýetli goňşuçylygy has-da berkitmekde merkezi Aziýa sebitinde esasy orun eýeleýär.
     Bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginde ata Watanymyzyň gülläp ösüşini, parahatçylygy wasp edýän aýdym-sazlar ýaňlanýar. Çünki dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen ilkinji Bitarap döwlet bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr! Çäräniň soňunda gatnaşyjylar il ýaşulusy bilen aýratynlykda söhbetdeş bolup, durmuş tejribesini diňlemäge mümkinçilik aldylar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Mart 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
4333303
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2488
3910
6398
119240
4333303

Siziň IP: 44.192.112.123
2021-03-02