BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 29-30 aralygynda ,,Türkmenistanda meýletinçiligi ösdürmek” taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) meýletinçileri üçin onlaýn okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresinde Aşgabat şäherinden we welaýatlardan jemi 30 sany meýletinçi we 27 sany işgär gatnaşdylar. Okuw çäresi, TGÝMJ-niň ähli iş ugurlary boýunça meýletinçileri taýýarlamaklyga gönükdirildi. Okuw çäresi, TGÝMJ-niň Baş direktory G.M.Döwletowanyň ýaşlara ýüzlenmesi bilen başlandy. Baş direktor öz çykyşynda Jemgyýetiň işinde meýletinçileriň orny barada aýratyn durup geçdi. Meýletinçiler hem öz gezeginde, Baş direktory geljekde-de TGÝMJ-niň işine işjeň gatnaşmaga höweslendiren öwüt-ündew sözleri üçin minnetdarlyk bildirdiler. Okuw çäresiniň dowamynda Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň döreýşi, Halkara Ynsanperwerlik Hukugy, мeýletinçilik hereketiniň taryhy, TGÝMJ-niň taryhy we ýerine ýetirýän wezipeleri, adatdan daşary ýagdaýlarda dolandyrmak boýunça alnyp barylýan işler, TGÝMJ-niň işinde meýletinçileriň orny, saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik işi, ýsanperwerlik kömegi ýaly mowzuklar boýunça çykyşlar gurnaldy. Wideo şekiller hem görkezildi. Meýletinçiler toparlaýyn işlere hem işjeň gatnaşdylar. Okuw çäresiniň soňunda Aşgabat şäheriniň meýletinçileri geçilen mowzuklar boýunça soragnama taýýarlap, ähli welaýatlarynyň meýletinçilerine soragnama bäsleşik esasynda gatnaşmaklaryny teklip etdiler. Bäsleşigiň şertlerine görä, dogry jogaby onlaýn söhbetdeşlige biriji ýazan welaýat bölümi ýeňiji diýlip yglan edildi. Soragnama bäsleşigi, geçilen mowzuklary gaýtalamak üçin tabşyryk bolup, ol meýletinçileriň özara jebisleşmegine ýardam berdi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
4313477
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
370
3359
105812
95089
4313477

Siziň IP: 34.237.124.210
2021-02-27
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi