BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Aşgabadyň eteginde Gökdere şäherçesinde mekdep okuwçylarynyň arasynda ýol hereketiniň düzgünleriniň bilim derejelerini we lukmandan öňki ilkinji kömek bermek endiklerini barlamak maksady bilen ýaryş geçirildi. Bu ýaryşy Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Bilim we Içeri işler ministrligi gurnadylar.

 Türkmenistanyň bäş welaýatynyň her birinden 4 mekdep çykyş edip jemi 120 wekil ýaryşa gatnaşdy.Ýaryşa gatnaşyjylar öňünden ýerlerde iki aýlyk ýörite tälimçilik okuwyny geçdiler. Okuwlaryň tälimçileri TGÝMJ-niň welaýat bölümleriniň işgärlerinden we mugallymlaryndan düzüldi.

Ýaryşa gatnaşyjylar 2 topara bölündi: sürüjiler we köçe hereketi düzgünleşdirijiler. Ýaryşyň gidişine ýol hereketiniň düzgünleri biliş derejelerini we lukmadan çenli ilkinji kömek bermek endiklerini barlamak görnükleri hem bardy. Emin agzalary, bu çäräniň gurnaýjylarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda, jemlenen ballar boýunça ýeňijileri kesgitlediler.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12137682
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2724
17065
502961
919301
12137682

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30