BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Gyrgyzystan Respublikasynyň Çuý welaýatynda 3-nji - 6-nji iýul aralygynda Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý  jemgyýetlerniiň meýletinçileri üçin tomusky sebitleýin lager gurnaldy. Onuň işine Gazagystanyň, Gyrgysyztanyň we Türkmenistanyň meýletinçileri gatnaşdylar.

Maksatnamanyň  birinji güni tomusky lageryň açylyş dabarasy  we topar boýunça gatnaşyjylary bölme bilen başlandy.Soňra meýletinçilere öz ýurtlary, onuň aýratynlyklary we medeniýeti hakynda gürrüň bermek mümkinçiligi berildi.Her ýurt öz halkynyň milli eşiklerini görkezdiler, şeýle hem milli tagamlary taýýarlamak boýunça master klass geçirdiler.

Maksatnamanyň  ikinji we üçünji güni meýletinçileriň sessiýa hataryny öz içine aldy, ir öwrenilen materialy gaýtalamaga we berkitmäge gönükdirildi.Olar indiki temalar bilen habarly boldular: " Ýaşlar we JRSH, zorlugyň öňüni almak ", " Akyl saglygy ", "Gorag gender we inklýuziýa(zähmete ukypsyz adamlary işjeň durmuşa gatnaşdyrmak(goşmak))"       "Sagdyn garramak " we beýlekiler. Nazaryýet bilimlerinden başga-da tomusky lagera gatnaşyjylar interaktiw usullar arkaly täze başarnyklaryny özleşdirdiler.Meseleleriň biri Raid Cross oýnuna ghyzmat etmek bolup, meýletinçiler mümkin boldugyça hakykata ýakyn simulýasiýa synaglaryndan geçdiler.

2023-nji ýylyň tomusky lageri ýyly we dostlukly ýagdaýda gatnaşyjylara täze tejribe toplamaga, sosial başarnyklaryny ösdürmäge, gözýetimini giňeltmäge we täze dostlary edinmäge mümkinçilik berdi.Mundan başga-da meýletinçiler gelejekde täze taslamalary döretmek , şeýle-de jemgyýetiň aktual sosial meselelerine täsir etmek üçin höweslendiler.    

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12138303
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3345
17065
503582
919301
12138303

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30