BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar boýunça gözegçilik we okuw boýunça Ýokary Komissarynyň işgärleri gatnaşdylar. BMG-niň uly Komissarynyň Bosgunlar boýunça gözegçilik edýän Merkezi Aziýa sebiti boýunça orunbasary Dmitro Lapkan, esasy hukukçy Serjiu Gaina we hukukçy Balžan Uşakbaýewa gatnaşdy.

Saparyň dowamynda ýurduň ähli welaýatlarynyň wekilçilik edýän hukukçylar üçin okuwlar geçirildi. Ombudsmeniň edarasynda ýygnak geçirildi, şol ýerde maglumat howpsyzlygynyň meseleleri boýunça okuw hem geçirildi.

Mundan başga BMG-niň Bosgunlar boýunça wekilleri Lebap welaýatynyň Migrasiýa gullugynyň işgärleri we raýatlygy bolmadyk adamlar bilen duşuşyklar we hukuk taýdan maslahat geçirdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12137520
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2562
17065
502799
919301
12137520

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30