BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň  30-njy dekabrynda TGÝMJ-niň meýletinçileri tarapyndan maşgala düzümi doly bolmadyk çagalara gyşky şowhunly täze ýyl baýramy gurnalyp, dabara    geçirildi. Dabara gatnaşan çagalaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Aýazbaba we onuň agtyjagy Garpamygy, şowhunly ýagdaýda olaryň aralaryna gelmegi bilen çagalaryň ýüzünde şatlyk duýgylary peýda boldy. Çäre aýdym-sazly, goşgydyr degişmeler aýdylyp, tans edilip, çagalaryň we olaryň ýany bilen gelen ene-atalarynyň göwünleri şatlykdan doldy.  Dabaranyň dowamynda çagalara  Aýazbabanyň sowgady gowşuryldy. Ol sowgatlary jemgyýetiň hemaýatkäri  bolan “Kämil” söwdä merkezi üpjün etdi. Geçirilen çärede  “Cake time” merkeziň ýolbaşçysy tarapyndan her bir çaga süýjilik gutysy sowgat berildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň kömek alyjy toparyň sanawunda duran raýatlaryň göwün duýgylary kanagatlandyrylyp, olaryň göwün joşgunyndan aýdylan minnetdarlygy bizi begendirdi. Täze ýetip gelen 2023-nji ýyl hemmeler üçin saglykly, rysgally, düşümli ýyl bolsun!

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8495717
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
15275
27722
235073
606278
8495717

Siziň IP: 44.200.145.223
2023-06-09