BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           Golaýda Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçiler topary ýörite okuw geçirdi. Mälim bolşy ýaly, bu meýletinçiler Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplarydyr. Olar bu jemgyýet bilen bilelikde ähmiýetli düşündiriş çärelerini alyp barýarlar we asylly işleri durmuşa geçirýärler.
     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň tagallasy bilen guralan bu okuwda meýletinçiler Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplaryna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etdiler. Nutuklar diňlenilip, olarda hormatly Prezidentimiziň ilatyň saglygynyň goraglylygyny üpjün etmek, köpçülikleýin ýerlerde we tutuş ýurdumyzda arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilmegine berk gözegçiligi ýola goýmak baradaky aýdanlaryna giňişleýin düşündirişler berildi.
     Mälim bolşy ýaly, bahar paslynyň dowam edýän günlerinde tebigatyň jana girmegi bilen ynsan synasy bilen bagly dürli sökellikleriň döremek mümkinçiligi barha artýar. Adamlaryň ýokanç kesellerden we dümewden goranmagy baradaky düşündiriş işlerine bagyşlanan bu okuw diýseň netijeli we täsirli geçdi. Meýletinçiler okuwa gatnaşyjylar bilen sowal-jogap alyşdylar.
Ýeri gelende, geljekki nebit-gaz ulgamynyň hünärmenleri boljak talyplaram öz işjeňligini görkezdiler. Olar sportuň we bedenterbiýäniň, arassa howada gezelenç etmegiň ynsan saglygyna berýän peýdasy barada yzygiderli tekrarlaýan Gahryman Arkadagymyzyň bu sözlerinden ruhlanyp, ýygy-ýygydan sport ýaryşlaryna gatnaşyp durýandyklaryny hem bellediler.
      Mahlasy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan möhüm ähmiýetli çäreleriň çäklerinde geçirilen bu okuw, oňa gatnaşanlarda ýakymly täsirleri galdyrdy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
3913571
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
486
2840
62123
75954
3913571

Siziň IP: 3.230.119.106
2020-09-27
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi